Μπορούν να νοικοκυρευτούν οι εκτάσεις του υπουργείου Γεωργίας;

Την απειλή της έξωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και την παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση του «καταπατητή», επιστρατεύει υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όσους χρησιμοποιούν παράνομα τις εκτάσεις και χωρίς προηγουμένως να έχουν καταθέσει αίτηση εξαγοράς.

Έτσι, σε εφαρμογή του νόμου 4061/12, απειλούνται τόσο βοσκότοποι όσο και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή αγροτικές αποθήκες και άλλα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε εκτάσεις του υπουργείου και οι θιγόμενοι θα πρέπει άμεσα να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Τι ορίζει η σχετική εγκύκλιος

Όπως ορίζει εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 24 Απριλίου και η οποία :

«Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4061/2012 «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄66) σχετικά με την προστασία των ακινήτων, παραπέμπουμε στο κεφάλαιο V2 της αριθμ. 1204/51539/2.5.2012 εγκυκλίου του Υπουργείου με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4061/2012, καθώς και το αριθμ. 1388/59721/1.6.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας με το ίδιο θέμα και επιπλέον:
Με τις διατάξεις του άρθ. 17 του ν. 4061/2012 συστήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας, με αρμοδιότητα την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων διοικητικού καταναγκασμού, τη μέριμνα για την αποστολή των τελεσίδικων πράξεων για την εκτέλεσή τους και την υποστήριξη της διεκπεραίωσης της διαδικασίας στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που ο πολίτης καταφύγει σε ένδικα μέσα κατά των επιβαλλόμενων εις βάρος του μέτρων. Η υποστήριξη αφορά την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης, ώστε μετά την τελεσιδικία των αποφάσεων να ακολουθήσει η εκτέλεση της ποινής του προστίμου ή του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά περίπτωση. Αν απαιτηθεί η εξέταση μάρτυρα, αυτός, θα ζητηθεί από την αρμόδια και πλησιέστερη υπηρεσία της Περιφέρειας που έκανε αυτοψία και εκπόνησε το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

Η αρμοδιότητα, όμως, για τη διενέργεια των προπαρασκευαστικών πράξεων που προηγούνται της έκδοσης του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και της επιβολής προστίμου εξακολουθεί να ανήκει στις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ήτοι τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης και τη Διεύθυνση Τοπογραφικής και των Περιφερειών της χώρας, ήτοι των Διευθύνσεων Πολιτικής Γης/Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4061/2012, το ΥΠΑΑΤ και οι Περιφέρειες της χώρας διαχειρίζονται τα ακίνητα της παρ. 1 του άρθρ. 1 του νόμου, με τις εξαιρέσεις της παρ. 3. Σημειώνεται ότι οι εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4061/2012.<br> <br>Σε περίπτωση καταγγελίας για αυθαίρετη κατοχή ακινήτου που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4061/2012, οι παραπάνω υπηρεσίες της Περιφέρειας με συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου, όταν κρίνεται αναγκαίο, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Διενεργούν αυτοψία στο κατεχόμενο ακίνητο συντάσσοντας σχετική έκθεση που συνοδεύεται από αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα (κατά προτίμηση ΕΓΣΑ 87) των αυθαίρετα κατεχόμενων ακινήτων του άρθρ. 1 του νόμου.
2. Ελέγχουν αν το ακίνητο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4061/2012.
3. Αναζητούν τα στοιχεία του αυθαίρετου κατόχου (δελτία ταυτότητας, ΑΦΜ). Για το σκοπό αυτό ζητείται η συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και της ΔΟΥ. Τόσο η συνδρομή όσο και η χορήγηση των απαιτούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική.
4. Ελέγχουν αν έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς του ακινήτου και ζητούν από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών να εξετάσει άμεσα και κατά προτεραιότητα την αίτηση, προκειμένου να κριθεί η νομιμότητα ή μη της κατοχής.

Αφού εξεταστεί η αίτηση ή χωρίς να εξεταστεί αυτή, επί προφανώς παρελκυστικής αιτήσεως, αποστέλλουν στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας φάκελο με όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και εισήγηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, αν δηλαδή αυτό υπάγεται στο άρθ. 1 του ν. 4061/2012.

Για τις περιπτώσεις της παράβασης όρων της παραχώρησης χρήσης, καθώς και απόρριψης της αίτησης εξαγοράς ακινήτου ή μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου του άρθρου 22 του νόμου, εφόσον ο κάτοχος δεν εγκαταλείπει το ακίνητο εντός ευλόγου χρόνου, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας/Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας αποστέλλει φάκελο με το ιστορικό της υπόθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
Αν η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο του φακέλου, διαπιστώσει ότι ελλείπουν κάποια στοιχεία, ζητά με έγγραφό της τα στοιχεία αυτά από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Όσον αφορά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 18 παρ. 7 του ν. 1481/1984 (Α΄152), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 34 του ν. 2168/1993 (Α΄147) και τα άρθ. 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α΄58). Ειδικότερα, η συνδρομή Αστυνομικής Αρχής παρέχεται για την καταστολή τυχόν αντίστασης σε βάρος του οργάνου κατά την ενέργεια της πράξης που αναφέρεται στην αίτηση συνδρομής και την πρόληψη άλλων αξιόποινων πράξεων τόσο από τους θιγόμενους όσο και από το όργανο που ενεργεί (άρθ. 161 του π.δ. 141/1991).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.